Strona główna / Instrukcje i regulaminy / BHP pracy przy komputerze
Drukuj Email
             
INSTRUKCJA BHP
NA STANOWISKU PRACY Z KOMPUTEREM
 
 
Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach  wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.973).

 1. Do pracy na stanowisku z komputerem może przystąpić osoba, która:
  • przeszła profilaktyczne badania lekarskie z uwzględnieniem badań wzroku i przedłożyła orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  • została przeszkolona wstępnie z zakresu bhp i ppoż.,
  • została zapoznana z niniejszą instrukcją.
 2. Wyeliminowanie lub zmniejszenie uciążliwości pracy z komputerem wymaga zastosowania reżimu warunków pracy. W tym celu należy przestrzegać niżej wymienionych wytycznych:
  • ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicie światła,
  • odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m., a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora co najmniej 0,8 m.,
  • odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400-750 mm,
  • oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie: należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora w szczególności przez zastosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach,
  • klawiatura powinna mieć możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0-15o,
  • klawiaturę należy ustawiać tak aby odległość między klawiaturą a przednią krawędzią stołu była nie mniejsza niż 100mm,
  • krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać dostateczną stabilność, poprzez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, umożliwiać regulację wysokości siedziska w zakresie 400 500mm, licząc od podłogi; umożliwiać regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5o do przodu i 30o do tyłu; posiadać wyprofilowaną płytę siedziska i oparcia odpowiednią do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; umożliwiać obrót wokół osi pionowej o 360o; oraz powinno być wyposażone w podłokietniki,
  • mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej,
  • wszystkie elementy wyposażenia powinny znajdować się w zasięgu kończyn górnych, być osiągalne bez konieczności przyjmowania przez pracownika wymuszonych pozycji,
  • konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury,
  • łączyć przemiennie pracę związaną z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała,
  • pomieszczenia, w których pracują komputery, jeżeli nie ma zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych, powinny być często przewietrzane oraz wyposażone w dużą ilość kwiatów wpływających na utrzymanie obojętnej jonizacji powietrza (np. paprocie),
  • utrzymywać w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi wilgotność względną powietrza nie mniejszą niż 40% oraz optymalną temperaturę 21-23oC,
  • monitor powinien być umieszczony pomiędzy rzędami lamp sufitowych, aby zapobiec odblaskom,
  • ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr,
  • czyścić z kurzu powierzchnię ekranu przed rozpoczęciem pracy ściereczką antystatyczną lub bawełnianą,
  • podczas siedzenia często zmieniać pozycje, by zmniejszyć zmęczenie mięśni.
 3. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi ma prawo do:
  • co najmniej 5 – minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
  • otrzymania okularów korygujących wzrok, jeżeli badania lekarskie wykażą potrzebę ich stosowania,
  • wyposażenia stanowiska pracy, gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, w podnóżek.  
 4. Zakazy obwiązujące na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi:
  • zakaz  pracy  z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. kobietom w ciąży,
  • zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy,
  • zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy i w pomieszczeniach pracy z komputerami,
  • zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia  stanowiskowego zasilanego energią elektryczną,
  • zakaz przechowywania na stanowisku magnesów, metali namagnesowanych, biżuterii magnetycznej jak również noszenia tej biżuterii w pracy,
  • zakaz czyszczenia na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem,
  • zakaz używania do czyszczenia komputerów rozpuszczalników,
  • zakaz zastawiania otworów wentylacyjnych komputera,
  • zabrania się pracy na sprzęcie uszkodzonym bądź niesprawnym technicznie,
  • zakaz przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych.
 5. Każde zauważone nieprawidłowości w pracy komputera i sprzętu pomocniczego należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
 6. W razie zaistnienia wypadku – osobie poszkodowanej udzielić pierwszej pomocy, jeżeli zajdzie konieczność powiadomić pogotowie ratunkowe. O zaistniałym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego i służbę bhp w zakładzie pracy.